preloder

OCHRANU OS. DAT

SOUKROMÍ

A

INFORMACE O SOUBORECH COOKIE

Společnost

Psionic Group S. r. o.

 

(dále jen "společnost Psionic Group Limited" nebo "provozovatel" v příslušném gramatickém tvaru) je provozovatel informačního systému, ve kterém jsou osobní údaje zpracovávány klienty v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v rámci jejich činnosti provádí tyto činnosti:

– Vývoj softwaru a systémů pro finanční trhy

– Obchodní

– Poradenská a poradenská činnost v oblasti finančních trhů

 

Uživatel znamená jakoukoliv osobu, která prohlíží Web Www.psionicgroup.com a načte informace z něj.

 

 1. SOUKROMÍ
 2. Společnost Psionic Group Limited je provozovatelem informačních systémů, ve kterém jsou zpracovávány osobní údaje dotčených osob v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů) (27.04.2016). 2. důležitou záležitostí pro nás je ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje budou zpracovány v potřebném rozsahu, bezpečně a profesionálně a že nedochází k úniku nebo zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rámci: administrace, marketing, průzkum spokojenosti zákazníků, zpracování a poskytování nezbytných a důležitých informací.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v těchto souvislostech pouze se souhlasem dotyčné osoby. Souhlas subjektu údajů nesmí být vykonán provozovatelem nebo hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinností, které správce stanoví právně závazným aktem Evropské unie, mezinárodní smlouvou Slovenská republika vázána nebo zákonem.

 1. Provozovatel je zejména povinen:

– Před zahájením zpracování osobních údajů vymezit účel zpracování osobních údajů; Účel zpracování osobních údajů musí být jasný, jasně a specificky vymezen a musí být v souladu s ústavou Slovenské republiky, ústavními zákony, zákony a mezinárodními smlouvami, kterým je Slovenská republika vázána,

– Stanovit podmínky pro zpracování osobních údajů, aby nedocházelo k omezování práva subjektu údajů stanoveného zákonem, k získání osobních údajů výhradně pro definovaný nebo zavedený účel, je nepřípustné získat osobní údaje pod záminkou jiného účelu zpracování nebo jiného Činnosti

– Zajistit, aby byly zpracovávány pouze takové osobní údaje, které podle jejich rozsahu a obsahu odpovídají účelu jejich zpracování a jsou nezbytné k jeho dosažení,

– Zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány a používány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromažďovány; Je nepřípustné spojovat osobní údaje, které byly získány odděleně pro různé účely,

– Zpracovat pouze správné, úplné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje týkající se účelu zpracování; Nesprávné a neúplné osobní údaje jsou provozovateli povinny zablokovat a bez zbytečného odkladu opravit nebo doplnit; Nesprávné a neúplné osobní údaje, které nelze opravit nebo doplnit takovým způsobem, aby byly správné a úplné, musí je provozovatel bez zbytečného odkladu jasně označit a zlikvidovat,

– Zajistit, aby shromažďované osobní údaje byly zpracovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů na dobu, která není delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování,

– Zahodit tyto osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil; Jakmile je účel zpracování dokončen, mohou být osobní údaje dále zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro historický výzkum, vědecký výzkum a vývoj nebo pro statistické účely. Při zpracování osobních údajů pro účely podle předchozí věty je provozovatel povinen je označit a anonymizovat.

 1. Provozovatel přijme v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů za účelem provedení náležité a účinné ochrany osobních údajů zpracovávaných v informačních systémech provozovatele vhodné technické, organizační a Osobní opatření obsažená v příslušné dokumentaci provozovatele.
 2. Informace o dotčených osobách (zákazníci provozovatele) (dále jen "dotyčná osoba") zpracovává provozovatel v souladu se zákonem č. 18/2018 ze dne. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 3. Data, která uživatel vyplní v každém poli/výpočtovém formuláři/tabulce, nejsou nikde uložena a provozovatel k nim nemá přístup.
 4. Informačnímu systému lze poskytnout pouze pravdivé osobní údaje. Za nepravdivých osobních údajů odpovídá osoba, která je poskytla informačnímu systému.
 5. Dotyčná osoba může udělit souhlas provozovatele podle zákona o ochraně osobních údajů při zpracování jeho osobních údajů uvedených v:
 6. (a) kontaktní formulář (nejvíce v rozsahu: křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo).
 7. Provozovatel spolupracuje se zprostředkovateli, konzultanty, programátory, účetními, kteří na základě uzavřených smluv spolupracují s provozovatelem v rámci své činnosti. Dáváme vám pozornost, že vaše osobní údaje mohou být poskytovány našim poradcům a spolupracovníkům, ale vždy v souladu s účelem, pro který jste je poskytli.
 8. Souhlas subjektu údajů je dán výslovným a srozumitelným vyjádřením vůle dotyčné osoby na základě poskytnutých informací souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

 

 

 

 1. Subjekt údajů je provozovateli volně a dobrovolně udělen:

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře, souhlasem v rámci zákona o ochraně osobních údajů se zpracováním jeho osobní údaje obsažené v kontaktním formuláři pro účely:

1) podpora prodeje:

– Marketingové nabídky,

Bulletiny

– Informace o nabízených službách, produktech, novinkách;

2) organizovaný způsob sběru a analýzy údajů nezbytných k zajištění informací nezbytných pro rozhodování o marketingové strategii;

3) statistické informace o zákaznících;

4) ohlasy a zákaznické recenze.

Souhlas se udělí na dobu neurčitou. Souhlas lze odvolat e-mailem na adresu: support@psionicgroup.com

 1. Osobní údaje provozovatele jsou zpracovávány odděleně. Pokud je však v určitých případech nezbytné poskytnout je jiným subjektům – zprostředkovatelům, dodržuje provozovatel důsledně v tomto ustanovení tyto zásady:
 2. a zprostředkovatelé jednají pouze v rámci pokynů správce, které jsou podrobně popsány ve smlouvě o zprostředkování a které zavazují zprostředkovatele k úrovni ochrany a bezpečnosti pro skladování a zpracování osobních údajů Zprostředkovatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,
 3. b) provozovatel poskytne pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k dosažení tohoto účelu.

Vaše osobní údaje nejsou publikovány.

Ujišťujeme vás, že všechny osoby, které přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, jsou instruovány o správném zacházení s osobními údaji.

 1. Pokyn dotčené osoby (uživatele) podle zákona o ochraně osobních údajů:

Dotyčná osoba (tj. Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává provozovatel informačního systému ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů), má právo na základě písemné žádosti provozovatele požadovat:

 • Potvrzení, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;
 • V obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu identifikačních údajů provozovatele, identifikační údaje zprostředkovatele, účel zpracování osobních údajů, seznam osobních údajů a nezbytné doplňující informace;
 • V obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získala své osobní údaje ke zpracování;
 • V obecně srozumitelné formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;
 • Opravu nebo likvidaci jeho nesprávných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů, které podléhají zpracování;
 • Likvidace svých osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil;
 • Pokud jsou úřední dokumenty obsahující osobní údaje zpracovány, mohou požadovat jejich vrácení;
 • Likvidace svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů;
 • Zablokování svých osobních údajů z důvodu odnětí souhlasu před uplynutím jeho doby platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů.

Dotyčná osoba musí dále právo provozovatele písemně vymezit:

 • Zpracováním svých osobních údajů, které předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a vyžadují jejich zneškodňování;
 • Použití jména, příjmení, názvu a adresy pro účely přímého marketingu v průběhu poštovní zásilky;
 • Jméno, název a adresa pro účely přímého marketingu.

Dotyčná osoba má právo:

 • Písemně nebo osobně, pokud věc netrvá odkladu, námitku proti zpracování jeho osobních údajů bez jeho souhlasu, a to i v případě, že souhlas ve smyslu § 10 odst. 3 (b). a, e, (f) a (g) zákon o ochraně osobních údajů nevyžaduje, vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do jeho práv a práva chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takové zpracování osobních data jsou poškozena;
 • Správce písemně nebo osobně, pokud věc neodkladně neučiní, námitku proti rozhodnutí správce, které by mělo právní účinky nebo významný dopad na něj, a nepodléhá mu, pokud je takové rozhodnutí vydáno pouze na základě aktů automatizovaného zpracování jeho Osobní údaje;
 • Je-li podezření, že jsou jeho osobní údaje neoprávněně zpracovány, může slovenský orgán pro ochranu osobních údajů předložit návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Nemá-li dotyčná osoba plnou způsobilost k právním úkonům, může jeho práva vykonávat právní zástupce. Pokud dotyčná osoba nežije, může být jeho práva podle zákona o ochraně osobních údajů vykonávána úzkou osobou.

Vzhledem k tomu, že subjekt údajů nemá povinnost poskytnout správce své osobní údaje, je oprávněn kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce nesmí vymáhat souhlas subjektu údajů ani představovat hrozbu odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo závazků stanovených zákonem.

Provozovatel zpracovává osobní údaje prostřednictvím autorizovaných osob ručně a/nebo prostřednictvím výpočetní techniky.

Zpracováním osobních údajů se rozumí provádění jakýchkoli operací nebo soubor osobních údajů, včetně získávání, sběru, šíření, zaznamenávání, organizování, Prepracúvania nebo výměny, vyhledávání, prohlížení, Preskupovania, kombinace, pohyb, použití, skladování, blokování, likvidace, přeshraniční přenos, poskytování, zveřejňování nebo zveřejňování. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje některým z následujících způsobů, je však povinen poskytnout tyto údaje proti zneužití nebo poškození v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Dotyčná osoba může uplatnit svá výše uvedená práva písemně e-mailem na support@psionicgroup.com.

 1. Osobní údaje dotyčných osob se zpracovávají pouze v období nezbytném ke zpracování, s přihlédnutím k povaze práce vykonávané dotčenými osobami. Na konci tohoto období musí být veškeré osobní údaje uchovávané v informačním systému bezpečně odstraněny. Provozovatel uchovává pouze osobní údaje, které musí být archivovány v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky. Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která tyto osobní údaje obdržela bez povolení.
 2. V návaznosti na výše uvedené, vyplněním a odesláním kontaktního formuláře zúčastněná osoba prohlašuje, že byla informována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů o podmínkách pro zpracování osobních údajů provozovatelem, který je zveřejněn na Webové stránky www.psionicgroup.com

 

 1. INFORMACE O SOUBORECH COOKIE
 2. Cookies používáme na našich webových stránkách, abychom mohli přizpůsobit jejich obsah a design vašim preferencím. To vám umožní usnadnit navigaci a vysokou úroveň uživatelského komfortu webových stránek. Cookies jsou miniaturní "soubory", které jsou uloženy na vašem pevném disku. Skládají se z řetězce písmen a čísel, a proto vás neidentifikují jako člověka. Soubory cookie nám také pomáhají identifikovat obzvlášť populární oblasti naší internetové nabídky. Takže můžeme přizpůsobit obsah našich webových stránek, aby vyhovoval vašim potřebám, a tím zlepšit naši nabídku. Soubory cookie lze použít k určení, zda jste navštívili naše stránky z vašeho počítače. Je identifikován pouze soubor cookie v počítači. V případě vašeho souhlasu mohou být osobní údaje uloženy v souborech cookie, například pro usnadnění přístupu k chráněnému Internetu, takže nemusíte znovu zadávat uživatelské jméno a heslo.
 3. Data získaná prostřednictvím našich stránek s pomocí technologie "cookies" mohou být použita zejména pro následující účely:

– Shromažďování informací o tom, jak Návštěvníci a uživatelé webu používají weby, jako jsou Které stránky jsou navštíveny nejčastěji nebo zda Návštěvníci nebo uživatelé webu přijímat zprávy o chybách, atd.; Tyto soubory cookie se používají zejména ke zlepšení funkčnosti a funkčnosti budoucích verzí stránek;

-v případě online inzerce používáme mimo jiné reklamní sdělení na základě předchozího chování nebo některých demografických údajů; To vám umožní setkat se s našimi grafickými reklamami na různých serverech, které navštívíte; Snažíme se optimalizovat reklamy, které vám ukážeme na základě vašich předchozích návštěv a slev uvedených na této webové stránce;

-Analýza, jak návštěvníci používají naše stránky s pomocí "cookies" Google Analytics. Google zpracovává data získaná prostřednictvím našich stránek v anonymní formě.

 1. Naše webové stránky lze také prohlížet bez cookies. Většina programů prohlížeče akceptuje soubory cookie automaticky. Registraci souborů cookie na pevném disku můžete zabránit výběrem možnosti "nepřijímat soubory cookie" v nastavení prohlížeče. Přesné nastavení této funkce naleznete v příručce k prohlížeči. Soubory cookie, které již byly v počítači přijaty, můžete kdykoli odstranit. Pokud však cookies neakceptujete, může to mít za následek omezení funkcí našich nabídek.

 

Ve Spojených arabských emirátech na, 25. 05,2018

 

Psionic Group Limited

 

 

Top